ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

     

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน

ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง ภายใน 2 นาที

รับแบบขออนุญาต / ตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 5 นาที

แจ้งรายละเอียดการขออนุญาติและข้อแก้ไข  ภายใน 3 นาที

แจ้งนัดหมายตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง  ภายใน 10 วัน  (หลังจากตรวจสอบเอกสาร)

แจ้งผลการตรวจสอบ ภายใน 15 วัน (หลังจากการตรวจสอบพื้นที่จริง)

แจ้งให้ไปรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ภายใน 2 วัน (หลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้ว)

ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) และใบเสร็จรับเงินภายใน 3 นาที

สรุปขั้นตอนทั้งสิ้นนับจากวันยื่นแบบขออนุญาต ถึงวันรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น