ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 
ชื่อ : นางสาวนิลวรรณ สุขไพบูลย์
ตำแหน่ง : กำนันตำบลห้วยขมิ้น
ที่อยู่ : 19 ม.4 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
เบอร์โทร : 089-5246317


ชื่อ : นางจันทนา กลัดจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
เบอร์โทร : 0818519155


ชื่อ : นายร่ม วรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
เบอร์โทร : 0819480952


ชื่อ : นายทองดี ศรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

เบอร์โทร : 0899009589


ชื่อ : นางจิราภรณ์ ชมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
เบอร์โทร : 0836934408


ชื่อ : นางสาวชลิตา คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

เบอร์โทร : 0892416868


ชื่อ : นายสถาพร ทรัพย์สิน
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

เบอร์โทร : 0898042648


ชื่อ : นายปรีชา พึ่งมาก
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

เบอร์โทร : 0822320585

[1] 2
 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น