ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่7(บ้านโคกกระถิน)


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุณาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ ม. 3
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (บ้านหัวบึง)
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13 (บ้านหัวเขว้า)
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยทองหลาง)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น