ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่7(บ้านโคกกระถิน)
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุณาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3
ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ ม. 3
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (บ้านหัวบึง)
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13 (บ้านหัวเขว้า)
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยทองหลาง)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น