ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

     

 ประวัติความเป็นมา
 
 
     จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกษตรกรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในลักษณะบูรณาการโดยเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาตนเอง ในด้านการพัฒนาการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพสินค้าวางแผนในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และการเสนอแนะให้มีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณของ อปท. เพื่อการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรและเป็นลักษณะบูรณาการณ์จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ ประมง โดยปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเป็นหลักดำนินการผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
 
     ศบกต. จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยคำนึงถึงอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่เกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐและ อปท. 
 
     ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน ศกบต.  ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้
 
 
 
 
 โครงสร้างผู้บริหาร
 
 
 
 
     
 
นายร่ม วรรณประเสริฐ
 
 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 
     
     
 

 
     
 
นายสงบ วรรณประเสริฐ
 
 
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
 
     
     
     
     
นายเกียรตินิยม แก้วลี
 
นายทองหล่อ ดอกพิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ และ
ที่ปรึกษา
 
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
นายทนงศักดิ์ สิงห์วงษ์
 
นางสาวนิลวรรณ สุขไพบูรย์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
 
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
นายสังวาลย์ พรมเพียรศรี
 
นายวิรุทธิ์ กลัดจันดา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
 
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
     
     
นายนิรัน มหาวัติร์
 
นายมะนัส ปั้นเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
     
     
นายวิชาญ ดอกพิกุล
 
นายทองดี ศรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
 
   
     
   
นางนกแก้ว ทิพมล
   
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
     
     
นายมาลัย นามโคตร
 
นายคะนอง ถมยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
     
     
นายพงษ์ศักดิ์ ทองโสดา
 
นายสำเนา จิตระทนต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 
ตำแหน่ง : กรรมการ
     
     
 
 แนวนโยบาย
 
     ภายใต้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่จะต้องส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการที่ประชาชนมีส่วนร่วม คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ ในการกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผน ด้วยตนเอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว คือ ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จะไม่เน้นในด้านของอาคารสิ่งก่อสร้างแต่จะเน้นด้านความสำคัญของชุมชน เป็นหลัก
 
 
 
 

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น