ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานการเงินและบัญชี
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน ด้านจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน ด้านเก็บ รักษาเงิน ด้านการบัญชี ด้านทำเบียนคุมการเบิกจ่าย ด้านงบการเงินและงบทดลอง ด้านงบแสดงฐานะทาง
การเงิน

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่าด้านพัฒนารายได้ ด้าน ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้ งานทะเบียนแผนที่ภาษี

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
      รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุคระภัณฑ์และยานพาหนะ

กระบวนการบริหารงานบุคคล
ส่วนการคลัง จำนวน 6 อัตรา
      - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 อัตรา
      - ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
 
งานจดทะเบียนพาณิชย์
      - โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
      - ศูนย์ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลห้วยขมิ้น
      - ศูนย์กู้ชีพอบต.ห้วยขมิ้น (1669)
      - งานพัฒนาชุมชน - ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และพิการ
 
 
 

 

 

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น