ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


การบริหารกิจการภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วน คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป
      หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำชับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ ปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไข ปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล งานงานสารบรรณ งานบริหารงาน บุคคล ด้านอำนวยการและข้อมูล ข่าวสาร งานตรวจสอบภายใน งานการเลือกตั้ง งานควบคุมและส่งเสริม การท่องเที่ยว งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ และ ระบบคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 งานกฎหมายและคดี
      หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรม งานดำเนินการทางคดีแพ่ง และอาญา งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบและข้อบัญญัติและอื่นๆ งานจัดทำร่าง ข้อบัญญัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ นอกจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ งาน ดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบความถูกต้อง ขอ อนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติอบต.ก่อนการบังคับใช้ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ของอบต. งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 งานนโยบายและแผนงาน
      หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานวิชาการ งานงบประมาณ งาน จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งานจัดทำร่างแผนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคม งานการพาณิชย์ การประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ งาน ตรวจสอบและวางระบบควบคุมภายในและอื่นๆ งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนด ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งานกิจการฝ่ายบริหาร

1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
      หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยพิบัติ งาน สงเคราะห์และพัฒนา คนพิการ ผู้สูงอายุ เอดส์ งานศูนย์ฝึกอาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ งานศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยขมิ้น งานจัดทำข้อมูล จปฐ.และข้อมูลต่างๆ งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      หน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยการงานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย กิจการงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กระบวนการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด จำนวน 12 อัตรา
      - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 อัตรา
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น