ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


Untitled Document
ข้อมูลสำหรับประชาชนของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ

5. งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์

6. งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตกรรม
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

สุขภาพที่ดี และไม่เป็นพิษภัยและกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่เป็น “การค้า” จะต้องมาขออนุญาต หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. กิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น รถดูดส้วม รถรับจ้าง เก็บขน
มูลฝอย
2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารหรือเครื่องดี่ม อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมันร้านเสริมสวย-แต่งผม ร้านคาราโอเกะ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า กิจการซัก อบ รีด การผลิต-การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โกดังเก็บ
สินค้า เป็นต้น
3. การจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดขนาดตลาด
4. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารตามสั่งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น
5. การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ประกอบกิจการดังกล่าวจึงต้องขออนุญาต หรือแจ้งการประกอบกิจการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
ดังกล่าว

ขั้นตอนการขออนุญาตหรือแจ้ง
1. ให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการขอใบอนุญาต หรือการแจ้ง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ หลักฐานการขออนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
2. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพร้อมหลักฐานการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
3. ตรวจสอบสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาต / ไม่อนุญาต, รับแจ้ง / ไม่รับแจ้งการประกอบกิจการ

บทกำหนดโทษ
ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้
- กรณีกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตลาด มีโทษปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
- กรณีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
- กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น