ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


Untitled Document
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประสิทธิผล ด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านลูกเสือและ ยุวกาชาด การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สวัสดิการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและ แนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     บริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ งานนิเทศ การศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบ ประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ วางแผนการศึกษา
     ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ เครือข่ายทาง การศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและ เยาวชน
     กีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและนันทนาการ
กระบวนการบริหารงานบุคคล
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา
      - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
 
 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น