ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
  Untitled Document

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

“เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการส่งเสริม

และสนับสนุนให้ตำบลมีความเข้มแข็ง

มีสาธารณูปโภคทุกๆด้าน

มุ่งเน้นการศึกษา รักษาประเพณีและวัฒนธรรม

มุ่งสู่ความยั่งยืนพร้อมต้อนรับเข้าสู่อาเซียน

โดยประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจการพัฒนา

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นมาตรฐาน ยึดแผนพัฒนาตำบลสามปีและแผนพัฒนาประจำปีเป็นหลัก
  2. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ แก่ประชาชนในตำบล
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไปสู่ประชาคมอาเซียน
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบล สามารถดำรงชีพให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ทำกิจกรรมและประเพณีต่างๆในตำบล
  7. พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

 

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น